Magyar nyelvi felkészítő

Az eTalonSchool februártól magyar nyelvi felkészítő kurzusra várja mindazokat a tanulókat, akik középiskolába terveznek felvételizni, illetve pótolnák, mélyítenék magyar tudásukat.

A tapasztalatink és a szülői igények is abba az irányba mutattak, hogy dolgozzunk ki, és indítsunk el egy olyan felkészítőt, ami a magyar nyelvi kompetenciákat erősíti, támogatva ezzel mind az iskolai tanulmányokat, mind a középiskolai felvételit.

A szeptemberben induló felvételi előkészítőinket még hatékonyabbá teszi ez az alapozó kurzus.

Az alapozó kurzus elsősorban az anyanyelvi kompetenciák fejlesztését célozza:

• Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása
• Olvasás, írott szöveg megértése
• Írás, szövegalkotás
• Tanulási képesség fejlesztése
• Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek

 

Néhány konkrét téma, amivel foglalkozni fogunk:

• értő olvasás fejlesztése
• olvasásgyorsítás
• szövegértés fejlesztése, szövegértési stratégiák
• lényegkiemelés, jegyzetelés, memorizálási technikák, elmetérkép
• íráskép javítása
• szókincsbővítés, kifejezőképesség (fogalmazás) fejlesztése
• fogalmak meghatározása, körülírás
• rokon értelmű szavak, szinonimák, ellentétes jelentésű szavak
• szójátékok, anagrammák
• szólások, közmondások
• helyesírás, alapvető nyelvtani szabályok

Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése nem csak a magyar nyelv és irodalom tantárgyakban nyújtott teljesítményt javíthatja, hanem elengedhetetlenül szükséges a teljes tanulási folyamat során. A gyerekeknek például sokszor azért jelent problémát matematikából a szöveges feladatok megoldása, mert nem elég gyors, megfelelő színtű az olvasás, nehézséget jelent az értelmezés, lényegkiemelés, a szöveg átrendezése, strukturálása.

Az eTalon módszer

Az eTalon módszer lényege, hogy a tanulási, megértési, problémamegoldási folyamatot élmény alapúvá teszi, és a sikeres feladatmegoldáshoz szükséges összes kompetenciát fejleszti.

1. lépés

Az adott nyelvi ismeret átismétlése, elmélyítése, a hiányosságok felmérése és pótlása.

2. lépés

Az elsajátított ismeretek élményszerű, gyakorlati használata játékos vagy a hétköznapi élet feladatain keresztül. Például egy-egy konkrét élethelyzetről felolvasott szöveg összefoglalása egy közmondással.

3. lépés

Az így megerősített tudást visszahelyezzük az iskolai tananyag, követelmények keretei közé, vagyis feladatlapokon, írásban is számot adnak a megtanult ismeretekről a gyerekek.

Szakembereink

Oktatók, pedagógusok - a tárgyi tudás, az anyanyelvi készségek átadásáért felelősek
Tanulásmódszertani szakember – a felkészítő didaktikai, módszertani részért felel
Pszichológus – segít a gyerekeknek a vizsgahelyzet okozta stresszel való megküzdésben

Ez a kurzusunk 2021 februárjában indul legközelebb.